Traethau yn & Hunan Arlwyo Gerllaw

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Traethau yn & Hunan Arlwyo Gerllaw


Traeth Abercastell a llety hunan arlwyo gerllaw...

Cildraeth darluniadol yw Abercastell gyda thywod a cherrig man.  Maer traeth syn wynebur gogledd yn darparu cysgod rhag y gwyntoedd darluniol.  Yn hanesyddol, porthladd i bysgotwyr lleol oedd Abercastell, ac maer llithrfa fechan i gychod yn neilltuol o boblogaidd ar gyfer deifio, nofio, caiacio a physgota a gwialen.


Traeth Harlech a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae gan Harlech draeth tywodlyd 4 milltir o hyd, ac mae rhywbeth yma i bawb syn caru glan y mor. Dyma maen debyg un or traethau syn cael tynnu ei luniau fwyaf yn y byd.  Tywod hyfryd a lle diogel i nofio o fewn Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru - yn cael ei amgylchynu gan fynyddoedd a thwyni tywod.  Mae castell Harlech syn dyddio or 13eg canrif yn sefyll ar graig uwch lawr traeth ac mae ar agor i ymwelwyr.

Traethau yng Nghaerdydd a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae yna lawer o draethau yn ardal Caerdydd gan gynnwys Penarth a Bae'r Ffynnon Fair.  Dim ond taith fer yn y car ac fe ddewch at Ynys y Bari gydai thraeth tywodlyd mawr ai gyfleusterau sydd yn addas ar gyfer teuluoedd.


Traeth Pentywyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Pentywyn yn ymestyn am saith milltir o Bwynt Gilmore i Draeth Laugharne.  Hefyd cynhelir Gŵyl Roc Pentywyn yno yn flynyddol, yn ogystal a Gŵyl Rygbi Cyffwrdd.  Gwnaed y traeth yn enwog gan Malcolm Campbell a J. G Parry-Thomas pan osodant record byd am gyflymder tir pum gwaith rhwng 1924 a 1927.  Lleolir y traeth o fewn Sir Gaerfyrddin ond maei ymyl yn croesi arfordir Sir Benfro.

Traeth Morfa Dyffryn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Morfa Dyffryn yn draeth euraidd hir, wedi ei leoli rhwng Bermo a Harlech ar arfordir gorllewinol Cymru.  Y pentref agosaf yw Dyffryn Ardudwy a Thalybont.  Yn nifer o gilometrau o hyd, mae wedi cael ei adnabod yn swyddogol fel ardal noethlymunwr  sydd un cilometr o hyd.  Maer traeth yn lan iawn a hefyd yn adnabyddus am y dolffiniaid syn ymweld yn aml.


Traeth Clarach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Cysgodir traeth graeanog a thywodlyd Clarach gan glogwyni sial, serth, gyda llwybrau arfordirol gwych ymhob cyfeiriad.  Mae Bae Clarach yn gysylltiedig ag Aberystwyth drwy filltir o lwybr natur sydd, ar ddyddiau clir, yn cynnig golygfeydd bendigedig dros Bae Aberteifi.

Traeth Pentywyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Pentywyn yn ymestyniad saith milltir o hyd ac yn draeth sydd yn estyn o Bwynt Gilmore at Draeth Talacharn.  Mae Pentywyn yn rhoi cartref i Ŵyl Roc Pentywyn yn flynyddol yn ogystal a Gŵyl Rygbi Bach Pentywyn.  Gwnaed traeth Pentywyn yn enwog gan Malcolm Campbell a J.G. Parry-Thomas pan osodon nhwr record am y cyflymder cyflymaf dros dir pum gwaith rhwng 1924 a 1927/  Mae Traeth Pentywyn wedi ei leoli o fewn Sir Gaerfyrddin ond mae ei ffiniau yn croesi gyda ffin Sir Benfro.


Traeth Porth Nefyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae gan draeth Porth Nefyn ddigon o dywod, siop a maes parcio bach ac mae croeso i anifeiliaid yma.

Aberdyfi Beach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Aberdyfi yn bentref glan y mor bychan, hyfryd wedi ei leoli ar y ffin rhwng Canolbarth a Gogledd Cymru yng ngheg aber Afon Dyfi.  Ceir yno draeth tywodlyd braf a thwyni tywod yn gefndir, gyda golygfeydd godidog wedi eu canoli ar draeth Ynys Las ar ochr arall yr aber.

Ceir yma ddigon o weithgareddau yn cynnwys teithiau cychod a physgota yn cychwyn or porthladd, ynghyd a digonedd o chwaraeon dŵr fel canŵio, hwylio a hwylfyrddio. Maer ehangder o dywod yn boblogaidd gyda theuluoedd yn ogystal a bod yn fan delfrydol i ymlacio a mwynhaur golygfeydd bendigedig.


Tareth Mwnt a llety hunan arlwyo gerllaw...

Cildraeth tywodlyd a chysgodol yw Mwnt, ac mae'n draeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.  Maen weddol dawel am y rhan fwyaf or flwyddyn gan ei fod yn draeth sydd ychydig allan or ffordd.


Traeth Caswel a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Caswel yn draeth tywodlyd gyda mynediad da a chyfleusterau, cyrchfan boblogaidd i ymwelwyr ac ir bobl leol drwy gydol y flwyddyn.  Maer traeth yn agos ir Mwmbwls.  Mae siop y traeth ar gyfer teuluoedd ifanc, wedi ei stocion dda gydar offer angenrheidiol ar gyfer adeiladu cestyll tywod.


Traeth y De Dinbych-y-pysgod a llety hunan arlwyo gerllaw...

Gyda 2km o dywod euraidd a mor gloyw glas, mae Traeth y De Dinbych-y-pysgod ai gefn at dwyni tywod ac yn edrych drosodd ar Ynys Bŷr.  Maen draeth gwych i deuluoedd ac mae yna ddigonedd o le i bawb.Traeth Fairbourne a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth dwy filltir o hyd yw Traeth Fairbourne yng Ngogledd Cymru gyda llethrau o gerrig man yn gefn iddo, a Pharc Cenedlaethol Eryri oi amgylch.  Mae gan Fairbourne ddigon o atyniadau a phethau angenrheidiol, ac mae mynediad digonol ir traeth i ymwelwyd gyda phram a chadair olwyn.

Canolfan Chwaraeon Dŵr Abertawe a llety hunan arlwyo gerllaw...

Pa un ai eich bod yn chwilio am ddiwrnod hamddenol tawel ir teulu neu ddiwrnod llawn antur a chwaraeon dŵr megis mynd ar gwch pŵer, yna mae Canolfan Chwaraeon Dŵr Abertawe yn berffaith i chi.

Traeth Llandudno a llety hunan arlwyo gerllaw...

Llandudno yw tref glan y mor fwyaf Cymru, wedi ei leoli mewn lle unigryw rhwng Y Gogarth a Rhiwledyn (Great a Little Orme) a gyda dau draeth hyfryd.  Ar yr ochr ogleddol, sydd wedi ennill gwobrau maen rhaid mynd i weld Pier Fictoraidd Llandudno gan mai dymar pier hiraf yng Nghymru (2,995 troedfedd o hyd).  Pier traddodiadol prydferth gyda golygfeydd hyfryd or mor.  Maer traeth gogleddol yn fwy creigiog gydag ychydig o lefydd tywodlyd ac maen boblogaidd ar gyfer hwylio a syrffio gwynt.  Maer ochr orllewinol yn dawelach, gyda thwyni tywod.

Traeth Penarth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae gan Draeth Penarth ymdeimlad o gyrchfan wyliau glan y mor draddodiadol iddo, gyda thraeth o gerrig man gyda rhodfan edrych drosto, heb son am Bier Penarth, gerddi hardd ac ystod hyfryd o gaffis - dyma lecyn gwefreiddiol!


Traeth Niwgwl a llety hunan arlwyo gerllaw...

Niwgwl - Maer traeth gwefreiddiol hwn yn ymestyniad llydan dwy filltir o hyd o dywod gwastad euraidd, gyda thorlan caregan y tu ol iddo.  Mae yna ymchwydd tonnau pwerus yma drwy gydol y flwyddyn.  Maer maes parcio tu ol ir traeth ac maen rhoi mynediad gwych ar gyfer syrffio yn ystod stormydd y gaeaf.


Traeth Llangennith a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Llangennith yn brif ddinas syrffior Gŵyr, yn bennaf oherwydd yr ymchwydd tonnau cyson sydd yn llifo o Gefnfor enfawr yr Iwerydd, wedi ei leoli ar derfyn gogleddol Bae Rhossili.


Traeth Cei Bach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Cei Bach ychydig dros  hanner milltir o Gei Newydd - tawel iawn felly!  Mae gan Fae Cei Bach draeth delfrydol a chysgodol gyda throchfa a llwybr yn dilyn yno.

Traeth Porth Mawr, Tŷ Ddewi a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth Porth Mawr - Mae Bae Baner Las Porth Mawr yn draeth teuluol poblogaidd oherwydd ei lefydd nofio diogel a'i dywod glan gwyn.

Rest Bay a llety hunan arlwyo gerllaw...

Rest Bay, traeth eang, gwastad a glan yn wynebur de, gyda thywod euraidd hyfryd a glan y mor creigiog gydag aceri o dir comin yn gefn iddo.  Maen cynnig y lle perffaith i orffwyso.  Maer traeth yn boblogaidd gyda syrffwyr a hwylfyrddwyr, ac fei gwobrwywyd gyda statws Baner Las yn y blynyddoedd diwethaf. 


Traeth y Gogledd Aberystwyth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth gogleddol Aberystwyth yn draeth graeanog a tywodlyd syn llethru i mewn i fae gwych.  Ym misoedd yr haf, gallwch weld mulod, castell bownsio a reidiau tea cup ar hyd y promenad, sy'n ei wneud yn lle hynod boblogaidd gyda theuluoedd.  Maer traeth yn hynod hygyrch ir holl gyfleusterau gan ei fod yng nghanol tref fawr.

Traeth Harbwr Cei Newydd a llety hunan arlwyo gerllaw...

Teimla'r tywod ar harbwr Cei Newydd fel sidan pur rhwng bysedd eich traed, ac maen un or llefydd gorau yng Ngorllewin Cymru i weld dolffiniaid a llamhidyddion.  Dyma draeth lleiaf Cei Newydd.  Maen ardal fach o dywod, a orchuddiwyd gan lanw uchel.  Maer traeth yn boblogaidd gyda theuluoedd oherwydd ei drochfa ddiogel a mynediad hawdd.  Mae yna harbwr gweithiol yno a phan maer cychod pysgota yn dychwelyd, cant eu dilyn yn aml gan 1-3 o forfilod, syn nofio o amgylch yr harbwr am gwpl o oriau.


Traeth Trefdraeth / Traeth Mawr a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Mawr yn un or traethau mwyaf yn Nhrefdraeth gyda bron i filltir o dywod gwastad euraidd.  Yn ystod yr haf mae yna ranbarth nofio diogel ac fei gwarchodir gan yr achubwyr bywydau.

Traeth Borth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae un o draethau hiraf a mwyaf euraidd Ceredigion yn hen bentrefan pysgota Borth.  Mae'n ymestyn dros ddwy filltir i Ynyslas, ble mae gan Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi system twyni trawiadol.  Traeth poblogaidd yn enwedig gyda hwylfyrddwyr a theuluoedd gyda phlant ifanc.

Traeth Cefn Sidan a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Cefn Sidan yn draeth o wyth milltir o dywod euraidd gyda thwyni tywod.  Cysylltir y twyni gyda choedwig a glaswelltir helaeth.

Traethau a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae gan Benrhyn Gŵyr rai or traethau harddaf yn amrywio o Llangennith, Bae'r Tri Chlogwyn, Caswel, Bae Rhossili, Bae Mewslade, Traethau Whiteford, Bae Porth Einion a Bae Oxwich.


Traeth y Dolau Cei Newydd a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth bychan yw Traeth y Dolau, wedi ei leoli mewn tref glan-y-mor poblogaidd a phrysur, a syn gartref i un o ganolfannau hwylio mwyaf poblogaidd Cymru. Mae digon o ddewis o fwytai a thafarndai, yn ogystal a theithiau a thripiau cerdded, gydar teithiau cwch i wylior morloi ar dolffiniaid ym Mae Aberteifi yn boblogaidd iawn.


Traeth Bae Mewslade a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mewslade Bay  is unspoilt and perfect for those who like to get away from crowds.


Traeth Llansteffan a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Llansteffan wedi ei leoli tuag at waelod aber Tywi.  Maen draeth ar gyfer yr holl deulu, yn lan ac apelgar.


Traeth Porth Mawr, Gogledd Sir Benfro a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth Porth Mawr - Mae traeth Baner Las Porth Mawr yn boblogaidd gyda theuluoedd oherwydd ei nofio diogel ar tywodlyd glan gwyn.  Fei hystyrir fel un o fannau syrffio pennaf  Cymru ac maen atynnu syrffwyr o bob rhan o Brydain.
O edrych yn syth allan ir mor or traeth fe welwch Ynys Dewi.  A hithaun eiddo ir RSPB, mae gan Ynys Dewi  glogwyni llawn adar mor gwefreiddiol, golygfeydd godidog or arfordir ac mae ganddir gytref bridio morloi llwyd pwysicaf yn Ne Prydain.


Bae Trearddur a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Bae Trearddur yn draeth hir tywodlyd ar Ynys Gybi, dwy filltir o dref Caergybi.  Un o brif draethau Sir Fon; poblogaidd gyda theuluoedd ar rhai syn mwynhau chwaraeon dŵr fel hwylio, canŵio, deifio, ton-fyrddio a sgio dŵr.


Traeth Bae Rhossili a llety hunan arlwyo gerllaw...

Bae Rhossili ywr bae mwyaf gorllewinol ar Benrhyn Gŵyr ac maen wynebun syth allan i ymchwydd yr Iwerydd gan ei wneud yn un or traethau syrffio mwyaf cyson ar y Gŵyr.


Traethau yn Sir Gaerfyrddin a llety hunan arlwyo gerllaw...

Nid yw Sir Gaerfyrddin yn llawn gwyrddni hardd a chefn gwlad gwych yn unig, mae hefyd yn cynnwys rhai o draethau gorau Ewrop.

Traeth Southerndown a llety hunan arlwyo gerllaw...

Wedi ei leoli ar Arfordir Treftadaeth Morgannwg, traeth Southerndown ywr traeth gwych agosaf i Gaerdydd ac yn sicr werth ymweld ag o.  Delfrydol ar gyfer teuluoedd ac yn boblogaidd gyda syrffwyr, maer ehangder tywodlyd ar clogwynni dramatig yn gefn iddo, maen un or lleoliadau poblogaidd i ymweld ag o yn yr ardal.  Mae yma draeth mawr, clogwynni anferthol, gerddi, ardal goediog a byrddau picnic.  Mae gan yr ardal yr ail amrediad ymchwydd tonnau yn y byd.

Traeth y Gogledd Dinbych-y-pysgod a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth y Gogledd Dinbych-y-pysgod yn draeth eang, tywodlyd ac euraidd  gyda Chraig Goskar yn nodwedd fawr yn y canol.  Mae gan y traeth olygfeydd or porthladd ar draws y Bae.  Maen fan cychwyn hefyd i ras enwog Cymru, yr Ironman, sydd ymlaen yn y dref bob Medi.

Traeth Caerbwdi, Tŷ Ddewi a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth Caerbwdi - Ar y ffordd i Dŷ Ddewi wrth ir ffordd ogwyddon sydyn i mewn ir dyffryn bychan, mae yna droad ich chwith.  100 llath i lawr y ffordd mae yna faes parcio glaswelltog.  Yna o deithio oddeutu deg munud ar droed fe ddewch at draeth creigiog hardd.


Traeth Cwmtydu a llety hunan arlwyo gerllaw...

Cildraeth diarffordd mewn dyffryn coediog yw traeth Cwmtydu, wedii amgylchynu gan borfeydd uchel lle gallwch weld ceffylau gwyllt.  Yn arfer bod yn boblogaidd gyda mor-ladron a smyglwyr oherwydd y nifer o gildraethau cudd.  Mae llawer o gaffis a llwybrau clogwyn hyfryd yno, yn ei gwneud hin boblogaidd i gerddwyr, ac maer traeth yn hawdd iw fynegi ar gyfer lawnsio caiacs.

Traeth Amroth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Amroth wedi ei leoli ar arfordir De Sir Benfro rhwng trefi Saundersfoot a Pentywyn.  Maen enwog fel man i gychwyn Llwybr Arfordirol Sir Benfro.  Maer traeth yn dywod a cherrig man gyda statws Baner Las , gydag ansawdd dŵr gwych ac fellyn boblogaidd iawn ar gyfer nofio, hwylfyrddio, pysgota ar holl weithgareddau traeth eraill.

Traeth Abereiddy a'r Blue Lagoon a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Abereiddy yn draeth o gerrig crwn, tywod a graean bras gan fwyaf.  Maen draeth gwych ar gyfer teuluoedd gan fod y cyfleusterau yn cynnwys parcio ychydig lathenni or traeth, fan hufen ia (yn ystod y tymor prysur) mynediad cadeiriau olwyn ir Blue Lagoon, toiledau a ffon argyfwng.  Fe a thro ar hyd yr arfordir drwy dir yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chi at y Blue Lagoon, sydd yn llecyn poblogaidd ar gyfer chwilota am ffosiliau.  Mae traeth Abereiddy yn enwedig yn gyfoethog o ffosiliau graptolitau, creadur or mor sydd bellach wedi diflannu.


Traeth y De, Aberystwyth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Adnabyddir traeth tywodlyd a chysgodol Llangrannog fel Traeth y Pentref.  Mae'n adnabyddus hefyd am gael craig fawr, unigryw, Carreg Bica, ar ymyl y lan.  Yn ol y chwedl, roedd y graig yn arfer bod yn ddaint i gawr!  Mae Traeth y De Aberystwyth yn gysgodol a graeanog ac yn ymestyn rhwng y castell a morglawdd yr harbwr.  Maen leoliad poblogaidd gyda syrffwyr oherwydd yr Harbour Trap.

5 Traeth Gorau'r Gŵyr a llety hunan arlwyo gerllaw...

5 o draethau gorau Gŵyr, gan gynnwys Llangennith, prifddinas syrffio Gŵyr, Bae'r Tri Chlogwyn, Caswel, Bae Porth Einion a Bae Rhossili.


Traeth Bae Porth Einion a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Bae Porth Einon yn boblogaidd ar gyfer pob math o chwaraeon dŵr, gan gynnwys deifio, hwylio, syrffio a hwylfyrddio, gyda llithfra i lawr ir traeth.  Mae yna fynediad da, digonedd o barcio, siopau a thair milltir o dywod euraidd ai gefn tuag at dwyni tywod.

Traeth Barafundle a llety hunan arlwyo gerllaw...

Anhygoel, ardderchog ac arbennig yw dim ond rhai or geiriau y medrwch eu defnyddio i ddisgrifior traeth braf hwn.  Maer bae bychan wedi ei gysgodi gan dwyni tywod a choed pinwydd, a gellir cael mynediad ato filltir a hanner or maes parcio agosaf.  Gydai donnau o dywod euraidd ai ddyfroedd gloyw glas, pleidleisiwyd Barfundle sawl gwaith yn un or traethau gorau ym Mhrydain, os nad y byd; ac fei cymerir yn aml a thraeth Caribiaidd.  Maer traeth cyntefig ar ei ben ei hun gan olygu dim cyfleusterau, felly maen rhaid i bopeth a ewch chi gyda chi ddod yn ol dros y clogwyni wrth i chi adael!


Traeth Llangrannog a llety hunan arlwyo gerllaw...

Adnabyddir traeth tywodlyd a chysgodol Llangrannog fel Traeth y Pentref.  Mae'n adnabyddus hefyd am gael craig fawr, unigryw, Carreg Bica, ar ymyl y lan.  Yn ol y chwedl, roedd y graig yn arfer bod yn ddaint i gawr! Mae Pentre Arms gyferbyn ar traeth, yn dafarn wych syn cynnig Cwrw Cymraeg traddodiadol a bwyd bendigedig.

Traeth Porth Oer a llety hunan arlwyo gerllaw...

Porth Oer Beach (Whistling Sands) is definitely one of the most noteworthy beaches on the Lleyn Peninsula as the sand here does actually "squeak" under your feet! Only one other beach in Europe has this same quality and it is caused by the specific shape of the sand particles. You notice the "squeak" best on the dry sand just above the high tide mark.

There is a small cafe/shop on the top of the beach and the National Trust car park is located up a steep little hill. Dogs are not allowed on the beach in the summer months. This beach is popular with surfers if conditions are right and there are plenty of good walks along the coastal path and into the surrounding countryside from here.

Traeth Porth Dafarch a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Porth Dafarch wedi  ei leoli ar fae tywodlyd hyfryd wedi ei amgylchynu gyda thir creigiog rhwng Bae Trearddur a Chaergybi ar Ynys Gybi.  Gydai bwll glan mor a llwybrau arfordirol hyfryd, maer traeth hwn yn ddelfrydol ar gyfer diwrnod heddychlon ir teulu.

Ynyslas Beach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Ynyslas yn cynnig traeth hyfryd, deniadol ar hyd arfordir Canolbarth Cymru ac mae wedi ei leoli 1.5 milltir ir gogledd o Borth gyda golygfeydd ar draws yr aber i Aberdyfi.  Mae Ynyslas yn rhan o Warchodfa Natur Genedlaethol Dyfi ac yn gartref i nifer o blanhigion ac anifeiliaid.

Mae toiledau a siop fach yn y ganolfan ymwelwyr sydd ar agor o Basg hyd at fis Medi.  Maen bosib parcio eich cerbyd ar y traeth (talu ac arddangos).   Er nad ywr aber yn le diogel i nofio na hwylio, mae Ynyslas yn boblogaidd iawn ar gyfer hedfan barcud, ac yn le delfrydol i gerdded neu ymlacio gyda llwybrau cerdded wedi eu marcio trwyr twyni tywod.


Traeth Whiteford Sands a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Whiteford yn draeth eang dwy filltir ar lan aber yr Loughor.

Traeth Ynys y Bari a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Ynys y Bari yn berffaith ar gyfer diwrnod llawn hwyl gyda rhywbeth i bob ymwelydd, gyda gweithgareddau wedi eu canoli o amgylch Bae tywodlyd Whitmore ar parc pleser ar y safle.  Rhwng y ddau mae yna ardd a phromenad, ac maer ardal wedi ei llenwi gydag atyniadau, difyrrwch, a phob math o siopau anrhegion, llefydd siopau a thafarndai.

Bae Trecco a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Bae Trecco yn draeth mawr creigiog ond tywodlyd, gydag ansawdd dŵr gwych ac wedi ennill statws Baner Las dros y blynyddoedd.  Maen draeth tywodlyd cysgodol o fewn pellter cerdded i Borthcawl ac o fewn y parc gwyliau gyda mynediad ir cyhoedd.  Maer cyfleusterau teuluol yn cynnwys arced a chanolfan hamdden.  Mae ansawdd gwych y dŵr yn gwneud y traeth yn boblogaidd ar gyfer nofio a phadlo.

Traeth Bermo a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth hir a thywodlyd Bermo yn boblogaidd iawn gyda theuluoedd ac mae wedi derbyn gwobr Baner Las ers peth amser.


Traethau ym Mhorthcawl a llety hunan arlwyo gerllaw...

Lle perffaith am wyliau traddodiadol ger y mor, mae gan Borthcawl saith traeth gan ei wneud yn ffefryn gydag ymwelwyr.

Cei Ystangbwll a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Cei Ystangbwll yn borthladd bychan hyfryd.  Gellwch gerdded ar draws i Fae Barafundle  oddi yma hefyd. 

Traeth Benllech a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Benllech yn draeth hir a thywodlyd, ac mae teuluoedd wrth eu bodd yma.  Wedi ei leoli ar ochr ddwyreiniol Sir Fon, mae traeth Benllech yn un o draethau hyfrytaf yr ynys, wedi ei leoli mewn bae siap cilgant.  Yn eithriadol o ddiogel ar gyfer nofio a phadlo gyda chyfleusterau gwych ar gyfer yr anabl a mynediad ymarferol ar gyfer pram ac ymwelwyr anabl.  Pan for llanwn isel maer tywod yn ymestyn am filltiroedd gan roi digon o le i blant ifanc chwarae, ac yn darparu tir fflat ar gyfer mynd am dro bach hamddenol.  Wedi eu lleoli ar hyd y traeth mae amrywiaeth o siopau, caffis a llefydd hufen ia.  Maer traeth hefyd wedi ei leoli ger tref Benllech syn cynnig amrywiaeth helaeth o dafarndai, bwytai a siopau.


Aberdyfi Beach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Aberdyfi is a small, picturesque resort situated within the Snowdonia National Park at the mouth of the River Dyfi's estuary. It offers a beautiful sandy beach backed by sand dunes, with amazing views centred on Ynys Las beach at the other side of the estuary.

Traeth Penllech a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth hir ar ochr dde'r penrhyn yw traeth Penllech, sydd yn gwneud i chi deimlon bell o brysurdeb bywyd.  Caniateir anifeiliaid ac mae llawer o dywod pan maer llanwn isel, ond cymrwch bwyll pan maer llawn yn uchel.  Mae nifer o gerrig diddorol a phyllau cerrig ar hyd y traeth ir de wrth i chi gerdded i lawr.  Traeth da arall ar gyfer syrffio pan maer llanwn isel.

Traeth Dinas Dinlle a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Dinas Dinlle yn dywodlyd yn ystod llanw isel gyda cherrig mawr ar ben y traeth, ond gellir dod o hyd i dywod yma hyd yn oed.  Maer promenade mawr yn cynnig digon o barcio ac mae ychydig o siopau ym mhentref Dinas Dinlle sydd tu ol ir traeth.  Caniateir anifeiliaid ar y traeth hwn ger Caernarfon ac mae golygfeydd hard tuag at fryniau gogledd-ddwyrain Llyn, Eryri ac ar draws i Ynys Mon a Mynydd Caergybi ir gorllewin.

Traeth Llanbedrog a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Llanbedrog yn cynnig traeth hir sydd filltir o hyd, a dyma un or traethau fwyaf llonydd yng Nghymru, yn cael ei gysgodi gan Fynydd Tir-y-Cwmwd. Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sydd bellach yn berchen ar y traeth hwn syn caniatau anifeiliaid, gyda llefydd parcio a chaffi/bistro syn gwerthu hufen ia drwy fisoedd yr haf a thoiledau cyhoeddus ychydig i fynyr lon.

Traeth Bae Oxwich a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Bae Oxwich yn ddwy filltir a hanner o draeth euraidd hyfryd ai gefn at dwyni tywod, corsydd halen a thir coediog.

Traeth Morfa Nefyn / Porth Dinllaen a llety hunan arlwyo gerllaw...

Maen debyg fod traeth Morfa Nefyn / Porth Dinllaen yn fwyaf adnabyddus am ei dafarn, Tŷ Coch.  Maer dafarn yn un o lond llaw o dai sydd ar ran uchaf y traeth, wedi eu cysgodi tu ol i benrhyn bach.  Maer traeth tywodlyd hwn syn caniatau anifeiliaid yn mynd yr holl ffordd o Forfa Nefyn  i Borth Dinllaen.  Ceir siop a chaffi ger mynediad y maes parcio (gyda golygfeydd gwych or Eifl ac Ynys Mon).

Sker Beach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth Sker ywr traeth mwyaf gorllewinol ym Mhorthcawl ar unig ffordd o gael mynediad ato yw trwy gerdded o Rest Bay neu trwy Warchodfa Natur Cenedlaethol Kenfig.  Maer traeth mewn lleoliad heddychlon, tywodlyd yn bennaf a gwastad, gan ei wneud yn un or traethau distawaf ym Mhorthcawl.


Traeth Porth Towyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Porth Tywyn yn gorwedd ar afon Aberdaron - Nefyn, ger Tudweiliog.  Maer tywod yma hefyd yn gwichian wrth i chi droedio arno, fel ei gymydog enwocach, Porth Neigwl.  Croeso i anifeiliaid ac maen addas i syrffwyr pan maer amodaun iawn.  Wrth i chi gerdded or maes parcio mewn cae ger llaw, byddwch yn mynd heibio nifer o ogofau bach ir dde, y gellir mynd iddynt i lawr yr elltydd serth or llwybr arfordirol.

Traeth Porth Tywyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth distaw a bychan yw Porth Tywyn ar y cyfan ac mae nifer o weithgareddau dŵr ar gael i dwristiaid.

Traeth Cricieth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae gan Gricieth ddau draeth, yn cael eu gwahanu gan y castell. Mae Traeth Dwyreiniol Cricieth ar ochr orllewinol Traeth Morfa Bychan a gallwch gerdded yno pan maer llanwn isel.  Mae rhan uchaf y traeth yn gerrig man rhan fwyaf ond mae tywod pan maer llanwn isel.  Promenad gyda thai sydd tu ol i Draeth Gorllewinol Cricieth, tra fo Stryd Fawr Cricieth ar siopau yn agos hefyd.  Rhan uchaf y traeth yma syn dywodlyd gyda nifer o gerrig mawr yn y golwg pan for llanwn isel.

Traeth De Aberaeron a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth hardd De Aberaeron wedi ei leoli drws nesaf ir harbwr, ac mae clogwyni mawr a golygfeydd bendigedig dros y bae.  Gan ei fod yn draeth graeanog, maen boblogaidd gydar rheini syn edrych am weithgareddau dŵr ysgafn, fel hwylio, hwylfyrddio a chanŵio.  Un or mannau gorau ar gyfer mwynhaur olygfa ddelfrydol yw gyda phaned  yn y caffi ger y traeth.

Penbryn Beach a llety hunan arlwyo gerllaw...

Lleolir y traeth syn eiddo ir Ymddiriedolaeth Genedlaethol rhwng Llangrannog a Tresaith, ac yn bron i filltir o hyd.  Mae yna gylchfan a man gollwng ar yml y traeth.  Mae yna hefyd siop a chaffi.  Maer dŵr yn addas ar gyfer chorff-fyrddio a syrffio.  Mae yna faes parcio NT (?1.50) hanner milltir or traeth. 

Ysgol Syrffio'r Ffederasiwn Syrffio Cymreig a llety hunan arlwyo gerllaw...

Corff llywodraethol syrffio Cymru sydd piaur Ysgol Syrffio'r Ffederasiwn Syrffio Cymreig a dymar unig ysgol syrffio sydd wedi ei lleoli yn Llangennith, y traeth gorau i ddysgu syrffio yng Nghymru.  Maen sefydliad dielw sydd yn chwarae rol o god arian er mwyn hyrwyddo syrffio yng Nghymru.  Maer ysgol syrffio hon yn cymryd cyfrifoldeb o ddysgu syrffwyr newydd ar sut i wneud defnydd diogel ond pleserus or mor er mwyn hyrwyddo ymwybyddiaeth amgylcheddol.


Traeth Baer Tri Chlogwyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae twyni tywod yn gefn ir traeth ac maen fan hardd adnabyddus.  Gwych ar gyfer teuluoedd, ar gyfer cerdded, marchogaeth a dringwyr.


Porth Swtan a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Porth Swtan yn fae gyda thywod, cerrig man a phyllau glan mor.  Maer traeth yn cynnig digon o le i dorheulo ac mae creigiau gyda llwybrau arfordirol yn gefn iddo.  Mae Porth Swtan wedi ei leoli rhwng Trwyn y Gadair ac Ynys Gybi ar Ogledd Orllewin Sir Fon, Gogledd Cymru.  Maer cyfleusterau yman cynnwys toiledau (gan gynnwys ir anabl) a chaffi / bwyty.


Traeth Nash Point a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Nash Point yn bentir a thraeth, sydd yn boblogaidd gydag ymwelwyr a ddaw i weld y goleudy gwych ac i fwynhau llwybrau cerdd yng nghanol golygfeydd bendigedig o gopar clogwyni.  Llwybr cerdded cylchol (oddeutu 4 milltir) or goleudy yn Nash Point i St Donats, gellir cael mynediad iddo ar hyd y clogwyni.  Maer llwybr cerdded yn mynd drwy ran o lwybr arfordirol Treftadaeth Morgannwg gyda golygfeydd dramatig or arfordir.


Traeth Llanddona a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Llanddona yn cynnig traeth hir tywodlyd ar ochr ddwyreiniol Sir Fon. Maer traeth hwn yn ymestyn yr holl ffordd i Draeth Coch ac yn le delfrydol ar gyfer gemau gan nad yw byth yn ymddangos yn llawn.  


Bae Pinc a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae gan y creigiau effaith marmor pinc unigryw ac yn rhoi ir Bae ei enw.  Dyma draeth tawel, chwarter awr ar droed o Rest Bay , yn wastad gyda glan y mor creigiog.


Traeth Tresaith a llety hunan arlwyo gerllaw...

Lleolir Tresaith mewn bae cysgodol, tywodlyd, bychan, wedi ei enwi ar ol yr Afon Saith, syn disgyn fel rhaeadr dros y clogwyni ir traeth.  Mae gan y traeth lithrfa, ac maen lleoliad hwylio poblogaidd.  Maen ddelfrydol ar gyfer gweithgareddau dŵr - llydan a thywodlyd, ond mae'r llefydd parcio'n gyfyngedig.  Maer Ship Inn ar y blaen yn le cyfeillgar a chroesawgar i fwyta ac yfed.

Information for Dog Owners a llety hunan arlwyo gerllaw...

Ceredigion welcomes responsible pet owners. Every beach managed by the Ceredigion County Council provides areas where you can enjoy the company of your pet dog. You must, however, exercise control over your pet and ensure it does not stray from the designated areas.

Traeth Dwyrain Freshwater a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Dwyrain Freshwater yn draeth mawr tywodlyd gyda thwyni tywod mawr a phentir glaswelltog o'i ol.  Yn wynebu'r Dwyrain fe'i cysgodir gan y gwyntoedd cyson ac felly mae'n ddelfrydol ar gyfer teuluoedd. 

Traeth Saundersfoot a llety hunan arlwyo gerllaw...

Maer traeth godidog hwn yn Saundersfoot yn un or prif resymau pam fod yna gymaint o bobl wrth eu boddau yn ymweld ar ardal.  Yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd a hefyd yn ffefryn gydar rhai syn frwdfrydig am bysgota a chwaraeon dŵr.  Mae ardal borthladd Saundersfoot yn bwynt canolog gyda digonedd o gyfleoedd i fwynhau tripiau cwch, dysgu hwylio a chwaraeon dŵr. 


Traeth Aberdaron a llety hunan arlwyo gerllaw...

Tywod ywr rhan fwyaf o draeth Aberdaron gydag ambell i garreg fawr o gwmpas.  Maer pentref pictiwresg wedi ei leoli tu ol y traeth gyda lle parcio a gwasanaethau lleol.  Caniateir cwn ar ran or traeth, ir chwith or llithrfa ac maer traeth hefyd yn dda ar gyfer syrffwyr os ywr amodaun iawn.  Bydd cwch yn gadael i Ynys Enlli o Borth Meudwy sydd o amgylch y bae ir dde.


Traeth Ogmore-by-sea a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Ogomore-by-sea yn draeth tywodlyd poblogaidd gyda golygfeydd gwych ar draws Mor Hafren at fryniau Exmoor.  Mae yna rywbeth i bawb yma - pyllau creigiog ir plant eu harchwilio, llwybrau cerdded hyfryd ar hyd yr arfordir, syrffio ger aber yr afon ac maen ardal boblogaidd hefyd ar gyfer pysgota mor.


Traeth Drenewydd yn Notais a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Drenewydd yn Notais yn draeth hir tywodlyd, oddeutu tair milltir o hyd, yn ymestyn o Bwynt Drenewydd yn Notais, ir dwyrain o geg yr afon Ogmore ir gorllewin.


Bae Caerfai, Tŷ Ddewi a llety hunan arlwyo gerllaw...

Bae Caerfai Wrth i chi nesu at Dŷ Ddewi o Hwlffordd, trowch ich chwith wrth y ganolfan ymwelwyr, gan yrrun syth ymlaen.  Mae Caerfai yn draeth hyfryd a thywodlyd ac yn berffaith i deuluoedd.

Bae Tywodlyd / Sandy Bay a llety hunan arlwyo gerllaw...

Bae Tywodlyd, gydar ardal o flaen y ffair yn cael ei adnabod fel Traeth Coney, maen draeth tywodlyd hynod o boblogaidd, eang a chysgodol. 

Traeth Aberporth a llety hunan arlwyo gerllaw...

Daw cyrchfan pentref Aberpoeth yn fyw yn ystod misoedd yr haf, ac yn llawn gweithgareddau.  Mae dau draeth cysgodol gyda phyllau cerrig yn ymddangos gyda llanw isel.

Freshwater East a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Freshwater East yn draeth mawr tywodlyd ysgubol gyda thwyni tywod a phenrhyn glaswelltog y tu ol iddo.  Yn wynebur dwyrain, maen cael ei gysgodi oddi wrth y gwyntoedd parhaus ac yn ddelfrydol ar gyfer teuluoedd.


Traeth Seafront a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Seafront, syn cael ei adnabod hefyd fel Town Beach, yn draeth creigiog yng nghanol Porthcawl ac fei tarmaciwyd yn rhannol yn yr 1980au er mwyn atgyweirior amddiffynfeydd morol.  Mae nofio wedi ei wahardd wrth y traeth ac nid ywr amodau ond yn addas ar gyfer syrffwyr profiadol oherwydd y llanw ar creigiau miniog.


Traeth Morfa Bychan a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth Morfa Bychan yn draeth tywodlyd 2 filltir o hyd, 2 filltir o Borthmadog yng Ngogledd Cymru. Dyma un or ychydig lefydd lle gallwch fynd ach car ar y traeth.

Traeth Talacre a llety hunan arlwyo gerllaw...

Traeth mawr tywodlyd ar ochr orllewinol aber yr Afon Ddyfrdwy, gyda goleudy enwog or 17eg a thwyni tywod.  Cyfleusteraun cynnwys caffi/bwyty a thoiledau, a chaniateir cwn hefyd.

Traeth Porth Neigwl a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae traeth Porth Neigwl (Hells Mouth) yn enwog am ei donnau gwerth chweil syn denu miloedd bob blwyddyn. Hefyd yn boblogaidd gyda theuluoedd, ac mae rhan uchaf y traeth wedi ei wneud o gerrig man, tra yn is lawr mae digon o dywod tra maer llanwn uchaf.  Mae Porth Neigwl yn draeth 4 milltir o hyd syn caniatau cwn, a gellir cael mynediad iddo drwyr 500m o dwyni tywod or maes parcio ger pentref Llanengan.

Traeth y De Aberllydan a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae Traeth y De Aberllydan yn draeth godidog.  Nid iw gymysgu a thraeth Aberllydan ger Hwlffordd, er bod hwnnw hefyd yn draeth gwych.


Prif Draeth Abersoch a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae prif draeth Abersoch yn dywodlyd a chysgodol syn ei wneud yn boblogaidd ar gyfer chwaraeon dwr fel ton-fyrddio a sgio dŵr.  Yn aml mae digwyddiadau hwylio yma ac yn ystod yr haf maer traeth yn llawn gyda digon yn mynd ymlaen.
 
Mae siop a chaffi ar ben y traeth ac ardal benodol ar gyfer cwn, ir de or llithrfa.  Maes parcio ger llaw gyda mynediad hawdd ond bydd rhaid talu yn ystod cyfnodau gwyliau.


Traeth Llanddwyn a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae gan Draeth Llanddwyn, ger Newborough yn Ne Orllewin Sir Fon filltiroedd o draeth tywodlyd a hanes rhamantus.  Yn adnabyddus fel un o draethau gorau Prydain, mae Llanddwyn yn boblogaidd ar gyfer torheulo, nofio, syrffio gwynt, hedfan barcud a physgota.


Traeth Little Haven a llety hunan arlwyo gerllaw...

Mae tref fechan hudolus Little Haven yn Sir Benfro.  Ar lanw isel gellwch gerdded ar draws i Aberllydan o Little Haven ar draws y traeth.  Dyma draeth tywodlyd a diogel arall, ac os ddawr llanw ar eich gwarchae yna gellwch gerdded yn ol ar hyd llwybr yr arfordir.

Pysgota yng Nghaerdydd a llety hunan arlwyo gerllaw...

A hithaun ddinas arfordirol maer ardaloedd o amgylch Caerdydd yn wych ar gyfer pysgota mor ym Mor Hafren.  Gellir hurio cychod o Fae Caerdydd.

Maer afon Taf yn afon sydd yn adennill eogiaid ac maen dal stoc anferth o frithyll gwyllt a phenllwydion.  Mae tocynnau dydd ar gael o gymdeithasau lleol.