Telerau ac Amodau Y Gorau o Gymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

Telerau ac Amodau a Pholisi Canslo

Telerau ac Amodau Archebu

1.   Mae Y Gorau o Gymru yn gweithredu fel Asiant cymryd Archebion yn unig ar ran Perchnogion y llety gwyliau. Gan hynny, mae unrhyw gytundeb a wneir yn cael ei ffurfio rhwng y person sy’n gwneud yr archeb a Pherchennog y Llety. Ni fydd unrhyw gytundeb wedi ei ffurfio rhwng y person sy’n archebu’r gwyliau a Pherchennog y Llety nes bod Y Gorau o Gymru wedi gyrru cadarnhad o’r archeb.

2.   Mae angen y blaendal priodol er mwyn sicrhau archeb. Mae’r balans terfynol yn daladwy 8 wythnos cyn cychwyn y gwyliau. Gall yr archeb gael ei chanslo gan yr Asiant os na dderbynnir y taliad balans ar amser.

3.   Gall unrhyw amrywiad gan y llywodraeth yn y graddau TAW presennol o 20% (neu unrhyw amrywiad i atebolrwydd TAW Perchennog y Llety) achosi amrywiad yn y prisiau a ddangosir ar y wefan hon.

4.   Dylid hysbysu Y Gorau o Gymru yn ysgrifenedig am unrhyw gansladau. Mae’r cytundeb yn nodi mai’r person sy’n gwneud yr archeb fydd yn gorfod talu am y llety a archebwyd os caiff ei ganslo oni bai:

a)  fod gan y cwsmer yswiriant canslo gwyliau sy’n eu hyswirio am bob sefyllfa lle mae’n rhaid canslo o ganlyniad i un o’r rhesymau a nodir o dan Cansladau, isod. Yn yr achos hwn, bydd y person sy’n archebu yn gymwys am ad-daliad llawn.

b)  fod Y Gorau o Gymru yn cael eu hysbysu am y canslad 2 fis neu fwy cyn dechrau’r gwyliau. Os yw Y Gorau o Gymru yn llwyddo i ail-osod y llety, bydd yr holl daliadau a dderbynir wrth ail-archebu yn cael eu had-dalu i’r person a wnaeth yr archeb wreiddiol, namyn ffi o £50 y llety yr wythnos. Os nad yw Y Gorau o Gymru yn llwyddo i ail-osod, bydd yr holl daliadau a wnaethpwyd gan y person a archebodd yn cael eu had-dalu namyn y blaendal.

c)  os caiff llety ei ganslo o fewn 2 fis i ddechrau’r gwyliau a bod Y Gorau o Gymru yn gallu ail-osod, bydd yr holl daliadau a wnaethpwyd gan y person a archebodd y llety yn cael eu had-dalu namyn cost ail-osod o 20% o gyfanswm cost y gwyliau.

5.   Disgwylir i’r Gwesteion gadw’r llety a’r holl ddodrefn, darnau gosod a gosodiadau yn yr un cyflwr ag yr oeddynt ar ddechrau’r gwyliau ac i adael y llety yn lân a thaclus. Bydd yn rhaid talu cost unrhyw ddifrod neu doriadau i Berchennog y Llety neu eu cynrychiolwyr. Bydd gan Berchennog y Llety neu eu cynrychiolwyr hawl i gael mynediad i’r llety ar unrhyw amser rhesymol yn ystod y gwyliau.

6.   Ni ddylai nifer y bobl sy’n defnyddio’r llety fod yn fwy na’r nifer uchaf o westeion a ganiateir yn y llety, fel y nodir ar y wefan.

7.   Gwnaethpwyd pob ymdrech i sicrhau fod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir fel y gwelwyd y llety adeg yr archwiliad ac mae’r holl wybodaeth a’r datganiadau gan gynrychiolwyr neu weithwyr Y Gorau o Gymru yn cael eu gwneud gydag elfen o ymddiriedaeth ond heb rwymedigaeth.

8.   Mae’r wybodaeth a ddarperir gan Y Gorau o Gymru ac a all gael ei gyhoeddi ar y wefan yn cael ei wneud gydag elfen o ymddiriedaeth ar ran Perchennog y Llety. Ni all Y Gorau o Gymru wneud cynrychiolaethau am addasrwydd y llety gan ei fod bob amser yn gweithredu fel asiant yn unig ar ran Perchennog y Llety. Gellir gyrru unrhyw ymholiadau ynghylch addasrwydd y llety i Y Gorau o Gymru a fydd, os oes angen, yn ymgynghori yn unionsyth gyda Pherchennog y Llety ar eich rhan. Mae’r holl wybodaeth a ddarperir gan Y Gorau o Gymru fel y mae a heb rwymedigaeth o unrhyw fath.

9.   Os oes problem yn codi wrth gyrraedd y llety neu yn ystod y gwyliau, dylai’r Gwesteion hysbysu Perchennog y Llety yn syth. Os nad yw hyn yn datrys y broblem, dylai’r Gwesteion hysbysu Y Gorau o Gymru yn syth fel y gellir ymchwilio a datrys y broblem lle bo hynny yn bosibl. Yn anffodus ni ellir ystyried ceisiadau am iawndal ar ôl i’r gwyliau ddod i ben os nad ydym wedi ein hysbysu fel y nodir uchod.

10. Mae Y Gorau o Gymru yn argymell fod Gwesteion yn trefnu yswiriant gwyliau eu hunain.

11. Noder y bydd y garden y byddwch yn ei defnyddio ar eich ffurflen archeb yn cael ei rhag-awdurdodi er mwyn galluogi Y Gorau o Gymru i brosesu taliad balans a / neu daliad bond diogelwch gan ddefnyddio yr un manylion. Rhowch wybod i Y Gorau o Gymru mor fuan â phosib os ydych yn dymuno defnyddio carden wahanol neu ddull arall o dalu ar gyfer taliadau pellach.

 

Canslo ac Ad-daliadau Cwtogi Gwyliau

 

Mewn achos lle mae’n rhaid canslo o ganlyniad i unrhyw un o’r sefyllfaoedd canlynol cysylltwch â’r cwmni yswiriant a ddarparodd eich Yswiriant Canslo Gwyliau. Gall cais dilys yswirio’r person a wnaeth yr archeb neu unrhyw berson a enwir ar y ffurflen archebu.

 1. Marwolaeth, anaf corfforol damweiniol neu salwch.
 2. Gwasanaeth rheithgor.
 3. Galwad i roi tystiolaeth.
 4. Diweithdra a achoswyd gan ddiswyddiad ar ôl y dyddiad pan osodwyd yr archeb.
 5. Galwad alwadigaethol nas gwyddid amdani ar y dyddiad pan osodwyd yr archeb. Cyfyngir i'r lluoedd arfog (Byddin, Llynges, Llu Awyr ayb) ac nid yw'n cynnwys newid cyflogaeth neu adleoliad swydd.
 6. Cais am yswiriant ar gyfer prif breswylfa neu fusnes o ganlyniad i dân, storm, llifogydd, difrod maleisus neu ladrad a ddigwyddodd saith diwrnod neu lai cyn dyddiad dechrau'r gwyliau.

Gall darparwr yr yswiriant hefyd wneud ad-daliad ar yr un sail a’r uchod pan mae’n rhaid canslo o ganlyniad i farwolaeth, anaf corfforol damweiniol neu salwch perthynas agos neu gydweithiwr y person a osododd yr archeb neu unrhyw berson a enwir ar y ffurflen archebu.


Am bob gwyliau a gaiff ei ganslo o ganlyniad i un o’r sefyllfaoedd uchod, dylid hysbysu Y Gorau o Gymru yn syth o unrhyw ddigwyddiad a all arwain at gais am ad-daliad. Dylid cyflwyno unrhyw geisiadau yn uniongyrchol i’r brocer / darparwr yswiriant yn unol â’r cyfarwyddiadau a dderbyniwyd gyda’r polisi yswiriant. Bydd angen i’r sawl sy’n hawlio ddarparu tystiolaeth ddogfennol i gefnogi’r cais ac ar eu traul eu hunain. 

 

Ni fydd Y Gorau o Gymru yn atebol i unrhyw gais am ad-daliad yn seiliedig ar gansladau yn yr amgylchiadau canlynol:

 

a)   Diffyg awydd i deithio.

 

b)   Methiant systemau trafnidiaeth cyhoeddus neu breifat.

 

c)   Hunanladdiad, ymgais am hunanladdiad, gorffwylledd, dylanwad alcohol neu effaith cyffuriau ddim yn cael eu cymryd yn ôl triniaeth a ddisgrifiwyd gan ymarferydd meddygol cymwys.

 

d)   Archeb wyliau sydd, neu a fyddai yn erbyn cyngor ymarferydd meddygol cymwys.

 

e)   Cyfyngiadau teithio a osodir gan y llywodraeth neu Awdurdod Cyhoeddus.

 

 f)   Lle mae’r golled eisoes wedi ei hyswirio gan yswiriant arall sydd gan yr hawliwr.

 

g)   Unrhyw gais uniongyrchol neu anuniongyrchol o ganlyniad i unrhyw lygriad niwclear, cemegol neu fiolegol neu unrhyw weithred o derfysgaeth.

 

Cyfeiriwch at amodau eich archeb uchod, eitem 4 (b) a 4 (c), ynghylch cansladau sydd ddim yn gymwys am ad-daliad. Byddwn o hyd yn gwneud ein gorau i ail-osod llety sydd wedi ei ganslo; rhowch wybod inni yn syth os ydych yn dymuno canslo eich gwyliau os gwelwch yn dda.