Llety Gwyliau Cymru

Dod o hyd i lety

 • Dyddiad Cyrraedd: (clirio)
  Calendar
 • Dyddiad Gadael: (clirio)
  Calendar
 • Nifer Nosweithiau:
 • Chwilio yn ôl Rhanbarth:
 • NEU, Chwilio yn ôl Tref:

 • Yn Cysgu:
  Côd llety:
 • Chwilio

 • Nodweddion llety (clirio'r cyfan)

Bythynnod Gwyliau Gogledd Cymru ger yr Arfordir


Mae bythynnod gwyliau Gogledd Cymru wedi eu lleoli ar hyd arfordir hardd llawn traethau tywod, creigiau trawiadol ac aberoedd godidog. O Bermo a Phen Llyn i Gonwy, bydd ein bythynnod gwyliau yng Ngogledd Cymru yn sicr o'ch swyno.

Un o?r nodweddion sy'n gwneud ein bythynnod gwyliau yng Ngogledd Cymru mor arbennig yw'r ffaith fod Parc Cenedlaethol Eryri gyda'i holl atyniadau yn darparu cefndir hudol i'r golygfeydd arfordirol. O hyd yn agos i draethau euraidd a mynyddoedd mawreddog, mae cymaint o weithgareddau ac atyniadau fel na all gwestai fyth gael digon o'n bythynnod gwyliau ar arfordir Gogledd Cymru.

Ymhlith y pethau na ddylid eu methu wrth aros ym moethusrwydd bythynnod gwyliau Gogledd Cymru, mae pentref Eidalaidd Portmeirion gyda'i bensaerniaeth wych a thraeth preifat; Gerddi Bodnant a chestyll megis Harlech, Cricieth, Conwy a Phenrhyn. Heb anghofio pentrefi glan mor llawn cymeriad Pen Llyn lle mae'n bosib y byddwch chi eisiau ymweld ag Ynys Enlli dair gwaith gan fod hyn yn cael ei ystyried gyfystyr ag un bererindod i Rufain.

Bythynnod Gwyliau yng Ngogledd Cymru, ger y Mor...
loading
Trefnu yn ôl:
Yn dangos eiddo 1 i 15
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 king size bedroom)
 • Rates
  £255 - £350
Fe leolir y bwthyn clyd hwn o fewn milltir i Farina a thraeth Pwllheli, ac ystod o siopau, caffis a bwytai annibynnol. Mae bwthyn Penlon yn derbyn anifeiliaid anwes a gellir cael mynediad i Lwybr yr Arfordir o’r pentref - lle braf i gerdded am dro gyda’ch ci. Gyda digon o atyniadau gerllaw, dyma fan delfrydol i ddarganfod Penrhyn Llyn - Ardal o Harddwch Naturiol Neilltuol - yn ogystal â Sir Fôn, Eryri ac arfordir hardd Gogledd Cymru.
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £285 - £705
Os mai traethau Baner Las, teithiau cerdded trawiadol a rownd o golff gyda golygfeydd o gestyll a mor yw eich syniad chi o wyliau yng Nghymru yna hwn yw’r bwthyn i chi. Gyda’i leoliad delfrydol o fewn pellter cerdded i Bermo a 5 munud ar droed i’r traeth, mae’r bwthyn hwn ar arfordir Gogledd Cymru hefyd yn cynnig beicio mynydd gwych, trenau stem, tripiau fferi ac atyniadau poblogaidd e.e. Portmeirion. Ar ol diwrnod llawn, ymlaciwch yn yr ardd i fwynhau golygfa’r machlud ar y mor.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 bunk)
 • Rates
  £290 - £570
Llety gwyliau hunan-ddarpar moethus ym Mhen Llyn, Gogledd Cymru. Cyn ei adnewyddu, arferai apartment gwyliau Llofftstabl fod yn llofft stabl go iawn lle’r oedd gweision y fferm yn cysgu. Saif yr apartment hunan-ddarpar ar fferm wartheg, defaid a grawn yng nghanol Pen Llyn. Mae traethau tywod hardd Abersoch, Aberdaron, Nefyn a gweddill traethau’r penrhyn i gyd o fewn cyrraedd hawdd.
gweld manylion

Conwy, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 bunk)
 • Rates
  £300 - £680
Mae bwthyn gwyliau Ysgubor Newydd wedi ei leoli ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri, Gogledd Cymru, 2 filltir o Conwy a 10 munud mewn car i Llandudno. Yn addas i bob oed, lleolir y bwthyn hwn ar fferm deuluol yn Nyffryn Conwy sy’n cadw defaid, gwartheg, ieir, hwyaid, cŵn a chath. Mae croeso i blant fwydo’r anifeiliaid, chwarae yn y cae a chael blas o fywyd ar y fferm.
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenWi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 bunk)
 • Rates
  £300 - £810
Ar gyrion Parc Cenedlaethol Eryri mae’r bwthyn cerrig cysurus hwn o’r 19eg ganrif wedi ei leoli’n wych i wneud y mwyaf o draethau a machlud haul nodedig Bae Abermo. Mae taith gerdded un filltir yn arwain at draethau tywod maith, mae tafarndai’r pentref 200 llath i ffwrdd a gellir mwynhau pysgota, marchogaeth, golff, llwybrau cerdded gwych a theithiau tren arfordirol i gyd yn lleol. Mae bwytai a siopau’r harbwr yn Bermo...
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 double, 1 twin)
 • Rates
  £300 - £525
Wedi ei leoli o fewn ei lawnt breifat, amgaeedig ei hun, mae Corlan Lleuddad yn cynnig llety hunan-ddarpar moethus, arbennig ei naws. Mae atyniadau niferus Pen Llŷn i gyd o fewn ychydig filltiroedd, yn cynnwys pentref glan mor hudolus Aberdaron, y dafarn ar y traeth ym Mhorthdinllaen, Ynys Enlli a thraethau tywod di-ri yn cynnwys Traeth Penllech, 2 filltir o’r bwthyn. Heb son am amrediad o fwytai penigamp a thafarndai Cymreig...
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Baby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double & single, 1 twin)
 • Rates
  £305 - £725
Mae'r bwthyn gwyliau hwn yn y Bermo yn cynnig golygfeydd o'r mor ac ystod eang o atyniadau a gweithgareddau ar garreg y drws. O draethau baner las a theithiau cerdded bythgofiadwy i drenau stem, teithiau cwch a rownd o golff yng ngolwg y castell a'r mor, mae Beudy Gwenoliaid yn cynnig popeth. O fewn pellter cerdded at y traeth, ac ar hyd y traeth i Bermo ei hun, gyda'i ystod eang o fwytai, siopau, tafarndai ac atyniadau glan-mor eraill.
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 7 (3 bedrooms: 1 double & single, 2 twin)
 • Rates
  £330 - £904
Bwthyn arfordirol llawn cymeriad, lle caiff atgofion eu creu. Mae’r bwthyn hwn yn cynnig popeth y byddech yn dymuno amdano ar eich gwyliau yng Nghymru. 5 munud ar droed i draeth baner las, gerddi hudol yn edrych dros y mor, llwybrau cerdded hardd ar hyd yr aber a lleoliad perffaith i fanteisio ar yr holl atyniadau ar hyd arfordir Gogledd Cymru. Ymlwybrwch ar hyd y prom at y siopau/bwytai yn Bermo, mwynhewch deithiau...
1-2 guests: 20% minimum of 7 nights (off season only)
gweld manylion

Barmouth, North Wales Coast, Wales

Log fireGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 4 (2 bedrooms: 1 king, 1 double)
 • Rates
  £330 - £600
Os ydych yn hoff o erddi yna'r bwthyn hunan-ddarpar hwn ym Mermo yw’r un perffaith ar eich cyfer. Mae Melin Abermaw mewn lle hollol ddelfrydol, man clyd a phreifat sydd ar dir dyrchafedig wrth aber Mawddach. Wedi’i leoli yn Eryri, mae’r bwthyn yn y man perffaith er mwyn mynd i anturio yn y Parc Cenedlaethol ac arfordir hardd Gogledd Cymru, gan ddechrau ar draeth baner las Bermo.
1-2 guests: 10% (02 Oct 2017 to 18 Dec 2017) minimum of 3 nights maximum of 21 nights
gweld manylion

Nant Gwrtheyrn, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 2 (1 bedroom: king sized bed (+ double sofa bed on request))
 • Rates
  £330 - £500
Mwynhewch wyliau ymlaciol, gyda golygfeydd o’r môr, yn y bwthyn hwn i ddau yn Nant Gwrtheyrn - pentref Fictorianaidd unigryw mewn lleoliad arbennig ar Benrhyn Llyn. Mae’r bwthyn o fewn pellter cerdded i draeth preifat a chyfleusterau caffi ar y safle. Gellir ymuno â Llwybr Arfordirol Cymru Gyfan i’r ddau gyfeiriad o’r traeth, ac mae’r dafarn a’r siop agosaf filltir i ffwrdd ym mhentref Llithfaen.
gweld manylion

SarnMellteyrn,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Enclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mileOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 double, 1 family (double & single))
 • Rates
  £340 - £750
Bwthyn hunan-ddarpar 5 seren yng Ngogledd Cymru wedi ei drawsnewid o hen adeilad fferm. Gyda’i batio ei hun a dodrefn gardd, mae’r bwthyn hwn yn cynnig llecyn delfrydol ar gyfer bwyta yn yr awyr agored neu ymlacio yn yr haul. Mae’r ardd amgaeedig (barbiciw, siglenni, llithren, goliau pel droed, den, tŷ chwarae a thrampolin) yn ffefryn mawr hefyd. Abersoch, Aberdaron, Nefyn a holl draethau tywod hyfryd Pen Llŷn gerllaw.
gweld manylion

Llangwnadl,Pwllheli, North Wales Coast, Wales

Ground floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 2 doubles, 1 twin)
 • Rates
  £380 - £730
Dewch i ymlacio a chael eich ysbrydoli gan y bwthyn gwyliau 5 seren hwn, sydd â golygfa syfrdanol o’r môr ym Mhenrhyn Llyn. Wedi’i leoli mewn man heddychlon gyda golygfeydd anhygoel, mae yn le perffaith i ymlacio, darllen a gwneud fawr o ddim drwy gydol y gwyliau. Fodd bynnag, gyda Phenrhyn Llyn yn le mor adnabyddus, mae'r lleoliad canolog hwn yn sicr yn ei gwneud hi'n werth mynd i ddarganfod beth sydd mor arbennig am y lle.
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Baby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 double, 2 twin)
 • Rates
  £390 - £895
Mae’r bwthyn gwyliau eang hwn yn Aberdaron wedi ei leoli ar fferm arfordirol, ar bwynt mwyaf gorllewinol yr hyfryd Benrhyn Llyn. Mae ei ardal fyw fawr gyda stôf llosgi coed croesawgar yn golygu ei fod y lle delfrydol i ymlacio yng nghanol tirlun hyfryd, ac mae’r llety hwn hefyd yn caniatáu anifeiliaid. Mae’r ardal hwn wedi ei nodi’n ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol ac mae’n cynnig profiadau lu a fydd yn gwneud i chi ysu i gael dychwelyd am fwy.
1-2 guests: 10% minimum of 7 nights
gweld manylion

Aberdaron, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyWithin 5 miles to beachShop / pub within 1 mile
 • Sleeps up to 6 (3 bedrooms: 1 super king / twin, 1 king, 1 twin)
 • Rates
  £410 - £1030
Bwthyn gwyliau hunanarlwyo yn Aberdaron, Gogledd Cymru. Lleolir bwthyn Gwelfryn uwchlaw paradwys Aberdaron, pentref mwyaf gorllewinol Pen Llŷn. O fewn pellter cerdded 5 munud i’r pentref a’r traeth, mae’n lleoliad delfrydol ar gyfer archwilio’r gornel hyfryd hon o Gymru gyda’i rhwydwaith o lwybrau cerdded gwledig ac arfordirol, ei thraethau a’i childraethau tywodlyd braf.
1-2 guests: 10% (07 Oct 2017 to 01 Apr 2018) minimum of 7 nights maximum of 14 nights
gweld manylion

Abersoch, North Wales Coast, Wales

Log fireEnclosed gardenGround floor bedroom(s) Wi-fi / InternetBaby friendlyPet-friendlyWithin 5 miles to beachOn a Farm
 • Sleeps up to 5 (2 bedrooms: 1 twin, 1 double, 1 single)
 • Rates
  £420 - £950
Mae’r bwthyn gwyliau hyfryd hwn mewn lleoliad heddychlon a gwledig, yn edrych dros filltiroedd o gefn gwlad agored a mynydd Garn Fadryn ym Mhenrhyn godidog Llyn. Mae gwyliau hunan ddarpar yma yn golygu fod ganddoch draeth gwahanol i ymweld ag ef bob dydd gan ei fod o fewn cyrraedd hawdd i dros 20 o draethau hardd a childraethau. Bwthyn moethus sy'n caniatau anifeiliaid.
gweld manylion
Dudalen: 1 | 2 | 3 | Nesaf |

loading